Законодавство

Наказ Міністерства інфраструктури № 413 від 03.06.2019 "Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні"

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

03.06.2019 № 413


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 649/33620


Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні


Відповідно до статті 47 Закону України «Про автомобільний транспорт», підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), з метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України;
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян


ПОГОДЖЕНО:


Голова Державного агентства з питань

електронного урядування України

О. Риженко

Голова Державної регуляторної

служби України

К. Ляпіна

Голова Національної поліції України

С.М. Князєв

В.о. Міністра охорони здоров’я України

У. Супрун

Голова Державної служби України

з безпеки на транспорті

М. Ноняк

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України з питань

європейської інтеграції

О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

03 червня 2019 року № 413


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 649/33620


ЗМІНИ

до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні


1. Абзац двадцять сьомий глави 1 викласти в такій редакції:

«Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов’язкові реквізити, передбачені цими Правилами.».


2. Пункт 8.26 глави 8 викласти в такій редакції:

«8.26. Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після надання водієві належним чином оформлених товарно-транспортних накладних, оформлених у паперовій та/або електронній формі, на навантажений або вивантажений вантаж.».


3. Главу 11 викласти в такій редакції:

«11. Правила оформлення документів на перевезення


11.1. Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.

Товарно-транспортну накладну суб’єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Оформлення товарно-транспортної накладної в електронній формі (далі - е-ТТН) здійснюється відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

Е-ТТН підписується за допомогою електронного підпису (далі - ЕП) водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача.
Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»«Про електронні довірчі послуги».

Сторони можуть внести до товарно-транспортної накладної будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.

Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів, у паперовому та/або електронному вигляді.

У разі оформлення е-ТТН супровідні документи також додаються в електронній формі. У разі оформлення товарно-транспортної накладної у паперовій формі супровідні документи додаються в паперовій формі за підписом відповідальних осіб.

11.2. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля.

11.3. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.
Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

Засоби, що використовуються для реєстрації та обробки даних е-ТТН, мають відповідати вимогам Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та забезпечувати захист інформації відповідно до Законів України «Про захист персональних даних»«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

11.4. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.

11.5. У разі використання товарно-транспортної накладної у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.
У разі використання е-ТТН Замовник (вантажовідправник) друкує, підписує і надає водію (експедитору Перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН, відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху.

Водій (експедитор Перевізника) ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прийняття ним вантажу для перевезення.

11.6. У тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості зазначити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Замовник додає документ довільної форми з обов’язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1–10 товарно-транспортної накладної).

У таких випадках в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною і не може використовуватись для розрахунків із Замовником.

11.7. Час прибуття (вибуття) автомобіля для завантаження і розвантаження Замовник зобов’язаний зазначати відповідно до пунктів 8.25, 8.26 глави 8 цих Правил.

11.8. У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в паперовій або електронній формі, в якому обов’язково зазначаються:

повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;

прізвище, ім’я, по батькові водія, який прийняв вантаж;

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який прийняв вантаж;

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який здав вантаж.

Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного), проставляючи особисті підписи або ЕП.».


4. У главі 15:

1) пункт 15.1 після слів «оформлюються актом» доповнити словами «, що може бути складений у паперовій або електронній формі,»;

2) у пункті 15.6 слово «записується» замінити словом «зазначається».


5. У главі 16:

1) пункт 16.2 викласти в такій редакції:

«16.2. Під час перевезень вантажів автомобільним транспортом право на пред’явлення Перевізнику претензій мають:

а) вантажовідправник або вантажоодержувач - у разі втрати вантажу і за умови подання товарно-транспортної накладної з підписом водія (експедитора Перевізника) про прийняття ним вантажу для перевезення або е-ТТН;

б) вантажоодержувач - у разі недостачі, зіпсуття або ушкодження вантажу і за умови подання товарно-транспортної накладної із відповідними записами або відповідного акта, якщо такий акт складався, або у разі подання е-ТТН з відповідними записами та/або акта в електронній формі;»;

2) абзац другий пункту 16.10 після слів «належним чином засвідчених копіях» доповнити словами «, крім е-ТТН».


6. Пункт 17.25 глави 17 після слів «засвідчивши її своїм підписом» доповнити словами «(або ЕП у разі оформлення е-ТТН)».


7. У тексті глав 1719202425 слово «виписувати» в усіх відмінках та числах замінити словом «надавати» у відповідних відмінках та числах.


8. У додатках до Правил:

1) у пункті 2.3.4 додатка 1 слово «відмічати» замінити словом «зазначати»;

2) додаток 7 до Правил викласти в новій редакції, що додається;

3) у тексті додатків:

літери «М.П.» виключити;

після слова «підпис» доповнити словами «/електронний підпис».

Директор Департаменту

стратегічного розвитку

дорожнього ринку

та автомобільних перевезень

В. Сасін


Джерело Верховна Рада України
#законодавство